၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ နှင့် နည်းပညာသင်တန်းသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း