၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်-UIT ဝင်ခွင့်ရသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း