ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသိရှိနိုင်ရန်

  • အမှတ်စာရင်း / Grading Certificate / Transcript / ထောက်ခံစာ ထုတ်ယူရန်အတွက် ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
  • လျှောက်ထားပြီး အနည်းဆုံး (၂)ပတ် စောင့်ရမည်။
  • ငွေသွင်းရန်အတွက် နေ့လည် (၁) နာရီ အထိသာ ငွေစာရင်း ဖွင့်ပါမည်။
  • လျှောက်ထားပြီးနောက် ထုတ်ယူရန်အတွက် ၀၁၉၆၆၄၇၀၉ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးမှ လာရောက်ထုတ်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။